Referat af bestyrelsesmøde i Cool:Brugergruppen d. 29.11.2001

 

Tilstede: Nanna Stäcker (KMD), Klaus Hansen (FDB), Jette Sangberg (FDB), Jan-Ove Nesheim (Nykredit Data), Annemette Pedersen (KMD)

 

På kort gæstevisit: Christer Ahlstedt (EDGE), Mikkel Schnack (Softdesign), Henrik Meisner(AS)

 

Indhold:

 

1. Nyt navn til brugergruppen:

2. Den blå bog

3. Regnskab

4. Samarbejde med EDGE-brugergruppe og PLEX-brugergruppe

5. Indlæg og dagsorden til brugergruppemøde

6. Samarbejdet med AS

7. Opsamling af opgaver

 

1. Nyt navn til brugergruppen:

I dag hedder vi ”Den Danske Cool Brugergruppe”. Foranlediget af CA’s navneændring af COOL til ?, havde vi emnet på dagsorden.

Vi syntes, at vi ved samme lejlighed ville foreslå, fremover  at navngive brugergruppen som den reelt fungerer – nemlig som en brugergruppe centreret omkring netop COOooLl:Gen.

 

Vi kunne alle gå ind for følgende indhold til en ændret formålsparagraf:

”Den danske COOLool:Gen brugergruppe skal være selvkørende, og møderne skal afholdes i Danmark. Vores formål er, at understøtte applikationsudvikling i et COOLool:Gen miljø. Dette skal ske gennem etablering af erfaringsudveksling, kontakter og netværk.”

Jette formulerer til næste møde, det endelige forslag til hvordan formålsparagraffen skal se ud.

 

Det nye navn afhænger dels af hvordan CA fremover navngiver COOL-produktserien, og dels af, hvad vi senere på dagen ville komme frem til omkring vores samarbejde med EDGE- og PLEX-brugergrupper.

 

Christer fortalte (under pkt. 4), at COOL bliver omdøbt til ”Advantage”.

 

Vi endte (se. Pkt. 3) med at være positivt stemte overfor navnet ”EDGE Danmark”.

 

 

 

 

 

2. Den blå bog

 

I ”Den blå bog” på hjemmesiden står der oplysninger om de enkelte firmaer, men oplysningerne vedligeholdes typisk ikke. Samtidig er der et ønske om, at hvert firma på generalforsamlingen brugergruppemødet giver en kort præsentation og status. Vi enedes om, at lade begge dele erstatte af en blanket, som firmaerne udfylder kort før generalforsamlingen. Disse uddeles så til alle før generalforsamlingenbrugergruppemødet, hvorved vi også  får en opdateret status til hjemmesiden. Jan-Ove udarbejder et forslag til et sådant skema, og udsender det til den øvrige bestyrelse, som så sender både prøve-besvarelse og komentarerkommentarer tilbage til Jan-Ove. 

3. Regnskab

 

Regnskab: Vi har endnu ikke modtaget noget regnskab fra AS, men der er også god tid endnu. Der har ikke været megen bevægelse i regnskabet.

 

4. Samarbejde med EDGE-brugergruppe og PLEX-brugergruppe

Mikkel Schnack fra Softdesign fortalte, at de markedsfører Plex i Danmark, og at de p.t. har ca. 20 kunder, som sikkert har et potentielt behov for en brugergruppe.

 

Christer Ahlsted, som er Vice Chairman i EDGEdge, fortalte, hvordan brugergrupperne ISSUG og CONNECT i 1999 blev sammenlagt til EDGE. Christer er p.t. i gang med at få oprette lokale EDGE-brugergruppe under den Europæiske EDGE-gruppe. Christer lagde op til, at der jo kunne være mange forskellig samarbejdsmodeller, f.eks.

1.      Vi kunne nøjes med at koordinere vores indbyrdes mødedatoer, hvorved det ville blive nemmere, at få de amerikanske CA-repræsentanter til at deltage i vores møder.

2.      Vi kunne fungere som en lokal EDGE-Danmark gruppe, og kunne så alligevel evt. afholde adskilte brugergruppemøder for hhv. Plex- og Gen-brugere.

3.      Vi kunne oprette en skadinaviskskandinavisk EDGE-brugergruppe, og kunne så f.eks. afholde separate møder for hhv. danskere og svenskere.

 

I overensstemmelse med vores nys vedtagne forslag til formålsparagraf (se pkt. 1) var vi ikke umiddelbart indstillede på, også at skulle koordinere Plex-brugernes behov for brugermøder.

 

Christer nævnte, at vi ville stå stærkere overfor CA, hvis vi blev en del af en lokal EDGE-gruppe, da EDGE i dag har en etableret procedure omkring brugerønsker. Klaus pointerede, at brugergruppen ikke er dem som kan prioritere brugerønsker, da firmaernes ledelsesrepræsentanter typisk ikke er repræsenteret på disse møder. Jan-Ove mente, at man måtte kunne gå hjem og koordinere med sin ledelse. 

 

Christer nævne, at der ville være mulighed for økonomisk støtte, hvis vi blev en lokal EDGE-gruppe.

 

Vi kunne godt se, at vi nok får en kortere vej til/fra CA, hvis vi bliver en lokal EDGE-gruppe. Men vi vil gerne opretholde vores fokus på netop COOLool:Gen. Vi endes derfor om at foreslå at kalde os ”EDGE-Danmark”, og så bevare den tidligere foreslåede ændring til formålsparagraf (pkt. 2).

 

Vi kan fremover selv vælge, om vi kontakter Christer eller Martin Reeves i forbindelse med EDGE, men vi er altid velkomne til at gå den vej.

 

5. Indlæg og dagsorden til generalforsamlingenbrugergruppemøde

 

Vi havde ved mødets start et forslag liggende på en del plenum-sessions og kun tre stream-sessions. Da der tidligere har været ønsker om flere stream-sessions og færre plenum-sessions, vedtog vi at ændre den ene plenum-session(GuardIEn ved en repræsentant fra IET) til en stream-session. Endnu en stream-session (komponentkatalog) blev foreslået. Vi endte op med et forslag, hvor vi har to tre plenum-sessions, samt tre ”main-streams” – CBD, og GuardIEn og  ”Teknik”–hver bestående af to ”sub-sessions”. Jette udsender det nye forslag til dagsorden til bestyrelsen.

 

6. Samarbejdet med AS

 

Vi har på dagsordenen til generalforsamlingen brugergruppemøde afsat en time til orientering fra AS. Henrik Meisner (AS) fortalte, at AS p.t. er ved at afklare deres samarbejde med CA, men at resultetresultatet heraf sandsynligvis til den tid vil være gamle nyheder. Tingene sker så stærkt, at det kan være svært i dag at svært at vide, hvad der er nyheder d. 14. marts. AS vil dog vanen tro orientere om produktets status og kommende udvikling.

 

Vi ønsker specifikt, at AS i deres orientering kommer ind på, hvordan C:G kan fungere sammen med hhv. Java og .NET. 

 

Kontakten mellem os og AS sker fremover ved, at Jette kommunikerer med Henrik Meisner.

 

7. Opsamling af opgaver

 

Jette sender en forepørgselforespørgsel til firmaernes kontaktpersoner, for at høre om disse stadig er kontaktpersoner.

 

Jette formulerer til næste møde, det endelige forslag til hvordan formålsparagraffen skal se ud.

 

Jette udsender det nye forslag til dagsorden til bestyrelsen.

 

Jan-Ove udarbejder et forslag til et sådant skema (firmastatus), og udsender det til den øvrige bestyrelse, som så sender både prøve-besvarelse og komentarerkommentarer tilbage til Jan-Ove. 

 

 

Referent: Annemette