Referat af Generalforsamling d. 12/4-1999

Revideret 5. maj 1999

1. Valg af ordstyrer

Lars Frederiksen valgt

2. Valg af referent

Bo Dueholm Nielsen valgt

3. Bestyrelsens beretning

Ved Klaus Hansen, det er arbejdet med foreningens form og indhold ref. dokument udsendt tidligere.

4. Vedtagelse af vedtægter

Ændringsforslag:

§1 Foreningens navn ændres fra "den danske COOL:Gen brugergruppe" til "Den danske COOL brugergruppe"

§2 Cool:Gen licens ændres til COOL licens

§3 efter "mindst én" tilføjes: "COOL licens med vedligeholdsaftale"
§3 efter "eller ophør af" tilføjes: "vedligeholdsaftale på COOL licens"
§3 efter "afgøres af" ændres "generalforsamlingen" til "bestyrelsen"

§4 "indkaldes" ændres til "indkaldes skriftligt" i punkt 2 og 3
§4 omkring 1 marts ændres til "afholdes inden 1 maj"
§4 der tilføjes "eller af bestyrelsen med 14 dages varsel" efter foreningens medlemmer
§4 efter punkt 3 i dagsordenen indføjes som nyt punkt 4 Fremlæggelse af regnskab
§4 antallet af bestyrelsesmedlemmer fjernes fra dagsordenen
§4 der tilføjes: Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen I hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§5 Der tilføjes: Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode. På den stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem dog for 1 år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 2 medlemmer er tilstede.
§5 Der tilføjes: Der skal vælges 2 suppleanter

§6 Der tilføjes: Der opkræves et indmeldelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen
§6 Der tilføjes: Regnskabsåret er kalenderåret

§7 Efter 2/3 flertal tilføjes "af de fremmødte"

§8 Der tilføjes: Eventuelt økonomi fordeles mellem medlemmerne.

Vedtægterne godkendt af de tilstedeværende på den stiftende generalforsamling.

Følgende personer var herefter stemmeberettigede på denne generalforsamling:

5. Bestyrelsen:

Følgende valgt til bestyrelsen:

Suppleanter:

6. Følgende valgt som suppleanter:

7. Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyr fastsættes til kr. 3000
Kontingent fastsættes til 0 kr.

8. Indkomne forslag.

Ingen