Referat af Generalforsamling d. 14/9-2000

1. Valg af ordstyrer

Klaus Nielsen, FDB blev enstemmigt valgt

2. Valg af referent

Preben Nilsson, BEC blev enstemmigt valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Bo Duehom Nielsen, Mærsk Data gennemgik kort bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling. Desværre har 2 af bestyrelsens medlemmer valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, hvorfor de 2 suppleanter (Klaus Hansen, FDB og Preben Nilsson, BEC) har fungeret som bestyrelsesmedlemmer frem til denne generalforsamling.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

4. Fremlæggelse af regnskab

Bo gennemgik foreningens regnskab, der bestod af dels medlsemsfirmaernes indskud, samt de løbende indtægter/udgifter ifbm. afholdelse af brugergruppemøderne.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indleveret forslag til generalforasmlingen.

6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at bibeholde vores nuværende kontingent på 0 kr. pr. firma pr. år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev valgt:

Som suppleanter blev valgt:

8. Valg af revisorer

Som revisorer blev valgt:

9. Eventuelt

Her var der en længere diskussion om, hvad vi skal bruge brugergruppen til i fremtiden. Problemet blev bragt på banen af bestyrelsen, der havde haft meget svært ved at få de deltagende firmaer til at stille talere, eller sågar at ytre ønsker om emner, der kunne være interessante at høre om.

Nedenstående punkter er en opsummering af den efterfølgende "brain-storm":

Der blev også foreslået mulige emner til næste brugergruppemøde: