Referat af generalforsamling 29. marts 2001

1. Valg af ordstyrer

Jan Ove Nesheim (Nykredit) blev valgt.

2. Valg af referent

Klaus Hansen (FDB) blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo Dueholm Nielsen (Maersk Data).

Det har været en kort men hektisk periode.

Denne gang har det været nemt at sammensætte programmet, hvilket ikke mindst skyldes den diskusion vi havde på sidste møde og den deraf affødte emneliste.

Vores websider er takket være Preben Nilsson (BEC), Jan Ove Nesheim (Nykredit) og Ole Koch (Maersk Data) blevet udbygget og vedligeholdt. De fungerer som et godt kommunikationsredskab.

Der findes nu adresselister, emnekartotek, "blå bog" m.m.

Der var ingen spørgsmål til eretningen.

4. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt af Bo Dueholm Nielsen (Maersk Data).

Vi har et overskud på ca. 7.000 kr fordelt på 3.000 kr. fra et nyt medlem (FDC) og 4.000 kr. som overskud fra sidste brugergruppemøde.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Jan Ove Nesheim (Nykredit) stillede forslag om at tilrette vedtægterne til virkeligheden, idet "ISSUG" har taget navneforandring til "EDGE". I §5 omkring bestyrelsens ansvar ændres "Kontakten til ISSUG" til "Kontakten til EDGE".

Dette blev vedtaget enstemmigt.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

Dette blev vedtaget enstemmigt.

7. Valg af bestyrelse

Jette Sangberg (FDC) blev genvalgt. Annemette Pedersen (KMD) blev nyvalgt.
Som suppleanter valgtes Nanna Stäcker (KMD) og Klaus Hansen (FDB).

Bestyrelsen består herefter af:

Suppleanter:

8. Valg af 2 revisorer

Ole Koch (Maersk Data) og Jette Nielsen (FDC) blev begge genvalgt

9. Eventuelt

Ingen emner til behandling.