Generalforsamling 14. marts 2002

 

Dagsorden.

1.      Valg af ordstyrer

2.      Valg af referent

3.      Bestyrelsens beretning

4.      Fremlæggelse af regnskab

5.      Indkomne forslag

6.      Fastlæggelse af kontingent

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.      Valg af 2 revisorer

9.      Eventuelt

 

Ad 5. Bestyrelsen har følgende ændringer til vedtægterne.

 

Begrundelsen for ændringerne er at vi ikke kan rumme hele COOL porteføljen. Erfaringen fra vi skiftede fra COOL:Gen til COOL har vist, at der ikke har været interesse fra anvendere af andre produkter til at deltage. Derfor vil vi godt indsnævre fokusområdet til det, vi har forstand på og interesse i. Bestyrelsen har været i kontakt med EDGE der er meget interesseret i at få oprettet lokale EDGE brugergrupper. Derfor vil vi foreslå at skifte navn til EDGE Danmark; men kun med fokusområdet COOL:Gen som efterfølgende har skiftet navn til Advantage Gen.

 

§1.

 

Foreningens navn er : EDGE Danmark

Foreningen er uafhængig og afholder møderne i Danmark.

 

§2.

 

Foreningen har til formål at:

·         Understøtte applikationsudvikling i et Advantage Gen miljø.

·         Udbrede viden om udviklingen indenfor Advantage Gen produktet og dets anvendelse.

·          Skabe et forum for erfaringsudveksling

 

§3.

Som medlemmer kan optages alle firmaer der har mindst en Advantage Gen licens med vedligeholdsaftale.

Valgbare er alle ansatte i foreningens medlemsvirksomheder.

Alle ansatte i foreningens medlemsvirksomheder nyder samme taleret ved generalforsamling.

Hver medlemsvirksomhed har én stemme ved generalforsamlingen.

Medlemskab ophører ved skriftlig udmelding eller ophør af vedligeholdsaftale på Advantage Gen licens.

Hvem der kan deltage i foreningens aktiviteter afgøres af bestyrelsen.

 

Ad 6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7. Jan-Ove er på valg (modtager genvalg)

          Valg af 2 suppleanter