Referat af Generalforsamling i Cool:Gen- brugergruppen d. 14.3.2002-04-11

 

1+2. Valg af ordstyrer og referent.

Nanna Stäcker, KMD, valgtes til ordstyrer, og Annemette Pedersen, KMD, valgtes til referent.

 

3. Bestyrelsens beretning.

Jette Sangberg, Coop Danmark, læste bestyrelsens beretning op. Denne er vedlagt referatet.

 

4. Fremlæggelse af regnskab.

Jette Sangberg fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer.

 

5. Indkomne forslag.

Jan Ove Nesheim, Nykredit, fremførte de indkomne forslag.

 

1.      Vedtægtsændringer:

a)      Bestyrelsens forslag om en stramning af formålsparagraffen (§2), sådan at fokus rettes mod værktøjet Advantage Gen, blev vedtaget.

b)      Bestyrelsens forslag til at værktøjsnavnet konsekvensrettes i §3 blev godkendt.

 

2.      Navneændring

 

Bestyrelsen havde oprindeligt foreslået at foreningen tog navneforandring til ”EDGE Danmark”.

 

Dette forslag udsprang af, at bestyrelsen havde haft et møde med en repræsentant fra EDGE, hvor forskellige positive konsekvenser af en sådan navneændring var blevet nævnt – såsom at vi ville stå stærkere over for CA, at EDGE havde procedurer for fremsættelse af brugerønsker, at vi kunne få forbindelse til EDGE´s hjemmeside, at vi kunne få bedre adgang til CA-repræsentanter, samt at der ville være mulighed for økonomisk støtte.

 

EDGE var inviteret til at møde op på brugergruppemødet og selv fremlægge forslaget, men de var åbenbart ikke i stand til at finde en repræsentant som kunne deltage, og de var derfor ikke til stede.

 

På baggrund at dette, ikke særligt lovende, samarbejde med EDGE, samt med tanke på, at vi endnu ikke har set noget som helst konkret i forbindelse med de lovede fordele ved navneændringen, trak bestyrelsen sit forslag om en navneændring til ”EDGE Danmark” tilbage.

 

En navneændring til ”Den danske Advantage Gen brugergruppe” blev derefter vedtaget. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

(Under pkt. 3. blev der orienteret om, at suppleant Nanna Stäcker, KMD, havde afløst Annemette Pedersen som bestyrelsesmedlem).

Jan Ove Nesheim, Nykredit, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Claus Hansen, Coop Danmark, blev genvalgt som suppleant.

Birgit Kærgård, VP, blev nyvalgt som suppleant.

 

8, Valg af to revisorer.

 

Det vedtoges, at Ole Koch, Maersk,  fortsætter som revisor og at Jette Nielsen, KMD, fortsat er revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt.

 

Der var ingen kommentarer under dette punkt.

 

 

 

Annemette Pedersen  


Afsluttende kommentarer på selve brugergruppemødet:

 

Jan Ove gav en generel orientering om EDGE.

Bestyrelsen skal arbejde videre med at vi får adgang til EDGE-hjemmesiden.

 

Jette fortalte om de henvendelser vi i årets løb har fået fra CA, dels om registrering af brugergruppen og dels om præsentation af salgsmateriale.

Der var stemning for, at salgsmateriale generelt skal præsenteres i andre fora end i brugergruppen.

Der var stemning for, at vi på næste brugergruppemøde holder en session, hvor der arbejdes med prioritering af brugerønsker til CA. Der bør deltage 1-2 personer fra hvert firma, og formålet er at vi derefter hver især kan give bedre input til de respektive ledelser.

 

Omkring formen på de kommende brugergruppemøder, var der generelt ønske om kortere pauser og flere sessioner. Dog er der fortsat brug for pauser, hvor man har tid til at skabe kontakter.

 

Der var et ønske om at der bliver taget flere CBD-emner op næste år. Det blev i den forbindelse nævnt, at man jo sagtens kan etablere workshops på tværs af firmaer i årets løb  - men helst ”ikke sådan, at der sidder fire KMD´ere sammen, for det hjælper ikke noget” J

 

Alle oplæg fra dagens brugergruppemøde skal sendes til Jan Ove Nesheim (elektronisk).

 

Slut.