Referat af Generalforsamling i Den Danske Advantage Gen - brugergruppe d. 13.3.2003

Velkomst ved formand Jette Sangberg til alle deltagere og de eksterne foredragsholdere fra CA, JUMAR og IOCORE.

På bestyrelsens vegne en stor tak til Jane Hedaa, IOCORE for hendes assistance omkring arrangementet.

 

1+2. Valg af ordstyrer og referent.

Nanna Stäcker, KMD, valgtes til ordstyrer, og Birgit Kjærgaard, VP, valgtes til referent.

 

3. Bestyrelsens beretning.

Jette Sangberg, Coop Danmark, læste bestyrelsens beretning op.

 

Efter sidste brugergruppemøde bestod bestyrelsen af:

 

Jette Sangberg fra Coop Danmark    formand

Jan-Ove Nesheim fra Nykredit medlem

Nanna Stäcker fra KMD                               medlem

Klaus Hansen fra Coop Danmark                  suppleant

Birgit Kjærgaard fra VP                                suppleant

 

Medlem eller suppleant alle har indgået på lige fod i arbejdet i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har afholdt et møde hos Nykredit Data hvor brugergruppemødet blev planlagt. Med udgangspunkt i den eksisterende plan for arbejdet  og en mail gruppe for bestyrelsen har planlægningen ikke været så belastende og dagsorden var på plads før årsskiftet.

 

Vores mailgruppe, som  bestyrelsen og medlemmerne indbyrdes kan bruge som kommunikationsmiddel har eksisteret i mere end ét år. Desværre har der ikke været så megen aktivitet medlemmerne imellem; men bestyrelsen bruger den som kommunikationsmiddel, og det gør vores arbejde nemmere. Så husk at tilmelde jer, hvis I ikke allerede er på listen. 

 

Vi har tilmeldt os som en CA brugergruppe i januar 2003. Det skulle gøre det muligt at få CA repræsentanter til at deltage på vores møder. Så har I forslag til emner/personer til næste møde, så skriv det endelig som forslag på vores mail liste.

 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre jer alle til at reagere positivt på vores henvendelser angående indlæg til brugergruppemødet.

 

Husk bestyrelsens rolle er at administrere og formidle – ikke at finde på.

 

4. Fremlæggelse af regnskab.

Jette Sangberg / Ole Kock fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer.

 

5. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag til bestyrelsen.

 

6. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Jette Sangberg, Coop Danmark og Nanna Stäcker, KMD  blev genvalgt til bestyrelsen.

Birgit Kjærgaard, VP, blev genvalgt som suppleant.

Thomas Andersen, Maersk Data, blev nyvalgt som suppleant.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Klaus Hansen, Coop Danmark for hans indsats igennem årene.

 

8. Valg af to revisorer.

 Det vedtoges, at Ole Koch, Maersk Data,  fortsætter som revisor og at Jette Nielsen, KMD, fortsat er revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt.

 Der var ingen kommentarer under dette punkt.

 

Afsluttende kommentarer på selve brugergruppemødet:

Formanden takkede for det store fremmøde og håbede at alle deltagere havde haft en udbytterig dag.

 

Bestyrelsen vil arbejde videre med næste års brugergruppemøde, med fokus på indlæg fra eksterne og streams, med indlæg fra deltagerkredsen. Endnu en gang opfordrede formanden alle firmaer til at fremkomme med indlæg. Vi har alle forskellige metoder / teknikker vi anvender omkring Advantage Gen, og hvorfor ikke dele disse med os andre. Et indlæg må også gerne være baseret på en problemstilling, som man ønsker til diskussion.

 

Bjarne Rasmussen, CA lovede at orientere formanden om nye kunder, så vi kan informere om vores brugergruppe og tilbyde dem et medlemskab.  

    

Alle oplæg fra dagens brugergruppemøde skal sendes til Jette Sangberg (Jette.Sangberg@coop.dk).