Referat fra Generalforsamling i Den danske Gen brugergruppe

 

Afholdt i Ingeniørernes Hus den 25. marts 2004:

 

 

 

Dagsorden iflg vedtægterne.

 

 

 

 

 

ad 1 valg af dirigent:

 

Birgit Kjærgård VP valgtes som dirigent, og kunne fastslå at generalforsamling var varslet ifølge vedtægterne.

 

Ad 2 valg af referent

 

Nanna Stäcker KMD valgtes som referent

 

Ad 3 bestyrelsens beretning:

Ved Jette Sangberg – formand.

 

Se indsatte beretning

 

 

ad 4  fremlæggelse af regnskab:

 

Jan-Ove Nesheim Nykredit fremlagde det revidere regnskab. Dette godkendtes.

 

ad 5 indkomne forslag:

 

Aftenarrangementet fremover.

Bestyrelsen ønsker at Generalforsamlingen skal tage stilling til følgende:

 

Skal der fremover være et aftenarrangement i forbindelse med brugergruppemødet?

Hvis ja:

·        Skal opkrævningen være en del af det samlede gebyr eller opkræves separat?

·        Skal beløbet kun dække spisning og hver enkelt selv betaler for drikkevarer, eller skal beløbet være includeret f.eks. 3 genstande?

 

 

Der var enighed om at aftenarrangementet er en vigtig del af brugergruppemøderne, og skal bibeholdes.  Jørn Madsen fra Iocore-7N  kunne meddele at virksomheden fremover er villige til at støtte arrangementet økonomisk. Bestyrelsen undersøger mulighederne, og tilpasser arrangementet til de tilskud vi kan få fra CA og nu Iocore-7N.

 

ad 6 fastlæggelse af kontingent

 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Dette forslag blev vedtaget.

 

ad 7 valg til bestyrelsen

 

valg af bestyrelsesmedlem:                Jan-Ove Nesheim Nykredit  er på valg (modtager genvalg)

 

Jan-Ove Nesheim blev valgt til bestyrelsen.

 

 

Valg af 2 suppleanter.   Birgit Kjærgaard VP (modtager genvalg),

Thomas Andersen Maersk Data(modtager genvalg).

 

Begge suppleanter blev genvalgt.

 

Valg af revisor:              Ole Koch Maersk Data(modtager genvalg)

                                      Suppleant Jette Nielsen KMD (modtager genvalg)

 

Både revisor og revisor-suppleant blev genvalgt.

 

 

 

 

Bestyrelsen består nu af:

 

                      Jette Sangberg Coop

                      Jan Ove Nesheim Nykredit

                      Nanna Stäcker KMD

 

Suppleanter: Birgit Kjærgaard VP

                      Thomas Andersen Maersk Data

                                                          

 

Revisor         Ole Koch Maersk Data

Suppleant     Jette Nielsen KMD

 

 

 

Ad 8 evt.

 

Der var ingen emner under evt.

 

 

 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med dirigentens tak for god ro og orden.