Den Danske Advantage Gen brugergruppe

 

Generalforsamling den 17. marts 2005

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer

 

2. Valg af referent

 

3. bestyrelsens beretning

 

4. Fremlæggelse af regnskab

 

5. Indkomne forslag

 

6. Fastlæggelse af kontingent

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

8. Valg af 2 revisorer

 

9. eventuelt

 

 

 

Ad 1. valg af ordstyrer

 

Valget faldt på Birgit Kjærgaard - VP

 

 

Ad 2. valg af referent

 

Valget faldt på Nanna Stäcker – KMD a/s

 

 

Ad 3. bestyrelsens beretning ved Jan-Ove Nesheim

 

Bestyrelsen bestod siden sidste valg af:

 

Jette Sangberg – Coop Danmark

Jan-Ove Nesheim - Nykredit

Nanna Stäcker – KMD a/s

Birgit Kjærgaard - VP

Thomas Andersen – IBM

 

Se beretningen vedlagt her

 

Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af regnskab ved Jan-Ove Nesheim

 

Se regnskabet vedlagt her

Regnskabet blev godkendt

 

5. indkomne forslag

 

Der er ingen forslag fra brugerne

 

Bestyrelsen foreslår af vi fremover hedder Den Danske Gen brugergruppe. 

 

Forslaget blev vedtaget

 

6. fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 

Forslaget blev vedtaget

 

7. valg til bestyrelsen

 

Medlemmer på valg modtager genvalg.

 

Bestyrelsen foreslår Niels B Madsen fra IBM som nyt medlem.

Niels B. Madsen blev valgt

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

Jette Sangberg – Coop Danmark

Jan-Ove Nesheim – Nykredit

Nanna Stäcker – KMD a/s

Birgit Kjærgaard - VP

Niels B. Madsen – IBM

 

8. valg af revisor

 

Ole Koch modtog genvalg som revisor

 

Ny revisor suppleant blev Gunnar Emcken VP

 

 

9. eventuelt

 

i.a.b.

 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden.