Den Danske Gen brugergruppe

 

Referat fra Generalforsamling torsdag den 30. marts 2006

Dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer

 

2. Valg af referent

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Fremlæggelse af regnskab

 

5. Indkomne forslag

 

6. Fastlæggelse af kontingent

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

8. Valg af 2 revisorer

 

9. eventuelt

 

 

Ad 1. valg af ordstyrer

 

Valget faldt på Jan-Ove Nesheim - Nykredit

 

Ad 2. valg af referent

 

Valget faldt på Birgit Kjærgaard – VP a/s

 

Ad 3. bestyrelsens beretning ved Jan-Ove Nesheim

 

Bestyrelsen bestod siden sidste valg af:

 

Jette Sangberg – Coop Danmark

Jan-Ove Nesheim - Nykredit

Nanna Stäcker – KMD a/s

Birgit Kjærgaard – VP

Niels B. Madsen – IBM

 

Se beretningen vedlagt

 

Beretningen blev godkendt

 

4. Fremlæggelse af regnskab ved Jan-Ove Nesheim

 

Se regnskabet vedlagt

Regnskabet blev godkendt

 

5. indkomne forslag

 

Der var ingen forslag fra brugerne eller fra bestyrelsen.

 

6. fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 

Forslaget blev vedtaget

 

7. valg til bestyrelsen

 

Medlemmer på valg modtager genvalg.

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

Jette Sangberg – Coop Danmark

Jan-Ove Nesheim – Nykredit

Nanna Stäcker – KMD a/s

Birgit Kjærgaard - VP

Niels B. Madsen – IBM

 

8. valg af revisor

 

Ole Koch modtog genvalg som revisor

 

Gunnar Emcken – VP modtog genvalg som revisorsuppleant

 

9. eventuelt

 

i.a.b.

 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden.