Referat af Den Danske Gen Brugergruppe generalforsamling torsdag 29. marts 2007

 

Dagsorden:

1.      Valg af ordstyrer
Nanna Stäcker, KMD blev valgt.

2.      Valg af referent
Jan-Ove Nesheim, Nykredit blev valgt.

3.      Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen har siden sidste valg bestået af:
Jette Sangberg, Coop
Nanna Stäcker, KMD
Birgit Kjærgaard, VP
Niels B. Madsen, IBM
Jan-Ove Nesheim, Nykredit

Jette Sangberg, Coop fremlagde bestyrelsens beretning og den blev godkendt.

4.      Fremlæggelse af regnskab
Revisor Ole Koch, IBM fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

5.      Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6.      Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr. blev vedtaget.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer
Margrethe Klostergaard, Coop blev valgt
Nanna Stäcker, KMD, Birgit Kjærgaard, VP og Niels B. Madsen, IBM blev genvalgt

Bestyrelsen består herefter af:
Margrethe Klostergaard, Coop
Nanna Stäcker, KMD
Birgit Kjærgaard, VP
Niels B. Madsen, IBM
Jan-Ove Nesheim, Nykredit

8.      Valg af 2 revisorer
Ole Koch, IBM blev genvalgt og Lisbeth Smed, Coop blev valgt som revisor suppleant.

9.      Eventuelt
Der var ingen punkter under evt.

 

 

Således hørt,

Jan-Ove Nesheim.