Referat

 

Generalforsamling i Den Danske Gen Brugergruppe 27. marts 2008.

 

 

1.                                      Valg af ordstyrer

 

Jan-Ove Nesheim, Nykredit blev valgt.

 

2.                                      Valg af referent

 

Niels B. Madsen, IBM blev valgt.

 

3.                                      Bestyrelsens beretning

 

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af:

Jan-Ove Nesheim, Nykredit

Nanna Stäcker, KMD

Margrethe Klostergaard, Coop

Birgit Kjærgaard, VP

Niels B. Madsen, IBM

 

Beretningen blev fremlagt af Jan-Ove Nesheim, og godkendt

 

4.                                      Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af  brugergruppens revisor Ole Koch og

godkendt af  forsamlingen uden bemærkninger.

 

Der blev herefter udtrykt tak til brugergruppemødets sponsorer.

 

5.                                      Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

6.                                      Fastlæggelse af kontigent

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontigent, d.v.s. indskud på kr. 3.000,-  og

et årligt kontigent på kr. 0,- 

 

7.                                      Valg af bestyrelsesmedlemer

 

Jan-Ove Nesheim var på valg og ønskede ikke genvalg. Flemming Mølgaard,

KMD stillede op som afløser og blev valgt.

 

Begge suppleanter var på valg. Niels B. Madsen ønskede ikke genvalg. Birgit

Kjærgaard var klar til genvalg.

 

Derudover stillede Flemming Poulsen, Coop, og Timothy O. Russell, IBM op til valg som suppleanter. De blev begge valgt af forsamlingen, uden kampvalg.

 

Den nye bestyrelse ser dermed således ud:

 

Nanna Stäcker KMD  (formand)

Margrethe Klostergaard  COOP (kasserer)

Flemming Mølgaard KMD (medlem)

 

Flemming Poulsen COOP (suppleant)

Timothy O. Russel IBM (suppleant)

Birgit Kjærgaard VP (suppleant)

 

      

 

8.                                      Valg af  2 revisorer

 

Ole Koch, IBM blev genvalgt, og Anders Nielsen, Nykredit blev valgt som revisor

suppleant.

 

9.                                      Eventuelt

 

Der var ingen punkter under eventuelt. Formanden Jan-Ove Nesheim benyttede

lejligheden til at takke af for denne gang.