Referat

 

Generalforsamling i Den Danske Gen Brugergruppe 26. marts 2009.

 

 

1.                                      Valg af ordstyrer

 

Margrethe Klostergaard , Coop blev valgt.

 

2.                                      Valg af referent

 

Birgit Kjærgaard, VP blev valgt.

 

3.                                      Bestyrelsens beretning

 

Beretningen blev fremlagt af Nanna Stäcker og godkendt. Fra formanden lød en opfordring til at bruge maillisten mere aktivt og distribuere viden blandt alle GEN brugere.

 Se evt. den fulde beretning på hjemmesiden.

 

4.                                      Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af Margrethe Klostergaard og

godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.

 

Der blev herefter udtrykt tak til brugergruppemødets sponsorer.

 

5.                                      Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag

 

6.                                      Fastlæggelse af kontigent

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontigent, d.v.s. indskud på kr. 3.000,-  og

et årligt kontigent på kr. 0,- 

 

7.                                      Valg af bestyrelsesmedlemer

 

Nanna Stäcker, KMD og Margrethe Klostergaard, COOP er på valg.

De tre suppleanter var på valg og alle var villige til at modtage genvalg.

Alle der ønskede genvalg, blev valgt med applaus fra forsamlingen.

 

Den nye bestyrelse ser dermed således ud og konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde.

 

Nanna Stäcker KMD  (nuværende formand)

Margrethe Klostergaard  COOP (nuværende kasserer)

Flemming Mølgaard KMD (medlem)

 

Flemming Poulsen COOP (suppleant)

Timothy O. Russel IBM (suppleant)

Birgit Kjærgaard VP (suppleant)

 

8.                                      Valg af  2 revisorer

 

Ole Koch, IBM blev genvalgt, og Anders Nielsen, Nykredit blev valgt som revisor

suppleant.

 

9.                                      Eventuelt

 

Der var ingen punkter under eventuelt.


Bestyrelsens beretning 2009

 

Efter seneste brugergruppemøde 27.03.2008 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

 

Nanna Stäcker, KMD                                   formand

Margrethe Klostergaard, Coop                    kasserer

Flemming Mølgaard, KMD     medlem

Birgit Kjærgaard, VP                                   suppleant

Timothy Russel, IBM                                   suppleant

Flemming Poulsen, Coop                        suppleant

 

Arbejdet i bestyrelsen

Vi har holdt et bestyrelsesmøde, 04. december sidste år hos Coop, hvor vi planlagde næste års brugergruppemøde (dette). Det øvrige arbejde er primært foregået via e-mail og tlf. 

Til det praktiske arbejde i forbindelse med det årlige brugergruppemøde har vi igen anvendt ELM event center.

 

CA-world

 I November sidste år deltog Nanna Stäcker og Flemming Mølgaard i CA-world i Las Vegas. Her blev afholdt flere møder med CA vedr. problemerne med opgradering til Gen V7.6/7.6+. Her deltog Nanna Stäcker også som repræsentant for de danske genbrugere.

Udfaldet af disse møder blev en workshop afholdt i januar i år på CA’s lab i Dallas. Her deltog Flemming Mølgaard (KMD), Timothy Russel (IBM) og Martin Jensen (nykredit). Her blev resultatet at CA lige nu er i gang med at skabe PTF’er der vil muliggøre opgradering. Dette vil der blive fortalt mere om i dagens løb i de enkelte sessions.

 

 

Networking

Vi har stadig vores fine mail-liste , men der sker ikke meget på den ! skal vi beholde den – om ikke andet så for at i får meddelelser fra bestyrelsen – eller skal vi finde en anden måde at gøre det på ?  

 

Mvh.

Nanna Stäcker

På bestyrelsens vegne