Generalforsamling 25. marts 2010

 

Dagsorden.

1.   Valg af ordstyrer

2.   Valg af referent

3.   Bestyrelsens beretning

4.   Fremlæggelse af regnskab

5.   Indkomne forslag

6.   Fastlæggelse af kontingent

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af 2 revisorer

9.   Eventuelt

 

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. indskud på 3.000 kr. og kontingent på 0 kr.

 

Ad 7.

Nanna Stäcker (KMD) er ikke på valg.   

Flemming Mølgaard (KMD) er på valg, modtager genvalg  

Margrethe Klostergaard (Coop) er ikke på valg

Valg af 3 suppleanter.

Birgit Kjærgaard, (VP) modtager genvalg,

Flemming Poulsen (Coop) modtager genvalg

Timothy Russel (IBM) modtager genvalg

 

Ad 8.

Ole Koch (IBM) modtager genvalg

Suppleant Anders Nielsen (Nykredit)

 

 

 

 

Referat

 

Generalforsamling i Den Danske Gen Brugergruppe 25. marts 2010.

  

1.   Valg af ordstyrer

 

Margrethe Klostergaard , Coop blev valgt.

 

2.   Valg af referent

 

Birgit Kjærgaard, VP blev valgt.

 

3.  Bestyrelsens beretning

 

Beretningen blev fremlagt af Nanna Stäcker og godkendt af forsamlingen.

 

Efter seneste brugergruppemøde 26.03.2009 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Nanna Stäcker, KMD                                                    formand

Margrethe Klostergaard, Coop                                      kasserer

Flemming Mølgaard, KMD                                           medlem

Birgit Kjærgaard, VP                                                     suppleant

Timothy Russel, IBM                                                    suppleant

Flemming Poulsen, Coop                                                suppleant

 

Arbejdet i bestyrelsen

Der er  afholdt et bestyrelsesmøde, 26. november sidste år hos VP, hvor vi planlagde næste års brugergruppemøde (dette). Det øvrige arbejde er primært foregået via e-mail og tlf. 

Til det praktiske arbejde i forbindelse med det årlige brugergruppemøde har vi igen anvendt ELM Event Center.

 

Det bliver ikke nemmere med tiden at finde på indlæg til denne event, vi har ingen forslag til emner modtaget, og ingen der har ønsket at komme og fortælle os andre noget. Da det jo ER et brugergruppemøde, og dermed et møde der styres, arrangeres og afholdes af brugerne, er vi i bestyrelsen lidt kede af denne tendens, da det dermed nemt ender i at være et sted hvor leverandører fortæller (og det er der bestemt heller ikke noget galt i, er sjovt at lære noget nyt jo!!) men hvor al anden udveksling af erfaringer foregår i pauserne…. Måske flere ville have glæde af denne udveksling ???

 

Vi har i årets løb modtaget ønske om udmelding fra Jyske bank, og BEC, da de har outsourcet al vedligehold af gamle Gen løsninger, og ikke selv udvikler i Gen længere. Det er nogen år siden vi har set noget til de to firmaer sidst, så herfra skal bare lyde…. Held og lykke med en verden uden Gen 

 

Via Andy Wyatt har vi svaret positivt på en henvendelse om deltagelse fra den svenske og norske brugergruppe. De valgte dog i år at se tiden an til næste år.

 

Vi har stadig vores fine mail-liste , men der sker ikke meget på den ! skal vi beholde den – om ikke andet så for at i får meddelelser fra bestyrelsen – eller skal vi finde en anden måde at gøre det på ?  

 

4.  Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev fremlagt af Margrethe Klostergaard og godkendt af forsamlingen.

Vi har haft et mindre overskud på trods af finanskrisen og er dermed sikret mulighed for afholdelse af brugergruppemøde til næste år.

 

Der blev herefter udtrykt tak til brugergruppemødets sponsorer.

 

5.  Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

 

6.  Fastlæggelse af kontigent

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontigent, d.v.s. indskud på kr. 3.000,- og

et årligt kontigent på kr. 0,- 

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemer

 

Flemming Mølgaard (KMD) var på valg.

De tre suppleanter var på valg og alle var villige til at modtage genvalg.

Alle der ønskede genvalg, blev valgt med applaus fra forsamlingen.

 

Den nye bestyrelse ser dermed således ud, endelig konstituering finder sted på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Nanna Stäcker KMD  (formand)

Margrethe Klostergaard  COOP (kasserer)

Flemming Mølgaard KMD (medlem)

 Flemming Poulsen COOP (suppleant)

Timothy O. Russel IBM (suppleant)

Birgit Kjærgaard VP (suppleant)

 

8.  Valg af  2 revisorer

 

Ole Koch, IBM blev genvalgt og Anders Nielsen, Nykredit modtog også genvalg som revisorsuppleant.

 

9.  Eventuelt

Kommentarer fra flere:

God ide at lade de øvrige nordiske lande deltage i brugergruppemødet.

Bestyrelsen lovede at sende en invitation, når førstkommende bestyrelsesmøde er afholdt.

Alle kontaktpersoner i de respektive firmaer opfordres til at arbejde aktivt for at få flere deltagere med fra eget firma.

Til næste år skal lokaler være med mikrofon, da de første indlægs holdere havde svært ved at "råbe" lokalet op. Scandic var et godt stykke tid om at få det tilsluttet.

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede i denne forbindelse for god ro og orden.

 

HUSK!!

Emner og præsentationer af løsninger i brugerkredsen modtages med glæde af bestyrelsen, så vi kan afholde et givtigt brugergruppemøde i 2011.