Referat af Generalforsamling i den danske Gen brugergruppe torsdag den 29. marts 2012 kl. 9.00

 

 

1.    Valg af ordstyrer

            Flemming Mølgaard (KMD) valgt uden modkandidat.

 

2.    Valg af referent

Anders Nielsen (Nykredit) valgt uden modkandidat.

 

3.    Bestyrelsens beretning

            Nanna Stäcker (KMD) fremlagde beretningen, og den blev godkendt.

 

4.    Fremlæggelse af regnskab

            Margrethe Klostergaard (COOP) fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

 

5.    Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.    Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

 

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende blev valgt uden modkandidater:

-       Flemming Mølgaard (KMD)

-       Anders Nielsen (Nykredit), suppleant

-       Jesper O. Jensen (COOP), suppleant

-       Søren Engholm Gjesing (KMD), suppleant

Herudover består bestyrelsen af Nanna Stäcker (KMD) og Margrethe Klostergaard (Coop), som ikke var på valg i år.

 

8.    Valg af 2 revisorer

-       Ole Koch (IBM) blev valgt som revisor uden modkandidater

-       Jette Sangberg (KMD) blev valgt som suppleant uden modkandidater.

 

9.    Eventuelt

Intet.