Vedtægter for "Den Danske Gen Brugergruppe"

Revideret 18. marts 2005

Navn

§1.
Foreningens navn er: Den Danske Gen Brugergruppe.
Foreningen er uafhængig og afholder møderne i Danmark.

Formål

§2.
Foreningen har til formål, at:

Medlemmer

§3.
Som medlemmer kan optages alle firmaer der har mindst en Gen licens med vedligeholdsaftale.
Valgbare er alle ansatte i foreningens medlemsvirksomheder.
Alle ansatte i foreningens medlemsvirksomheder nyder samme taleret ved generalforsamling.
Hver medlemsvirksomhed har én stemme ved generalforsamlingen.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmelding eller ophør af vedligeholdsaftale på Gen licens.
Hvem der kan deltage i foreningens aktiviteter afgøres af bestyrelsen.

Generalforsamling

§4.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med min. 1 måneds varsel.
Generalforsamling afholdes én gang årligt omkring 1 marts.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når det begæres af mindst 20 % af foreningens medlemmer eller af bestyrelsen, med 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til sin dagsorden uanset omfanget af fremmødte medlemmer.
En beslutning er gyldig ved simpelt flertal af afgivne ja/nej stemmer.
Hvis blot ét medlem kræver det skal stemmeafgivningen foretages som hemmelig afstemning.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.
Tvivlom forståelse af disse love afgøres af generalforsamlingen.

Bestyrelsen

§5.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.
Bestyrelsen er ansvarlig for:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for en 2 årig periode.
På den stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem dog for 1 år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt 2 medlemmer er til stede.
Der skal vælges 2 suppleanter.
Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide konstituerer bestyrelsen sig selv.

Kontingent

§6.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr fastsat af generalforsamlingen.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent forfalder årligt forud.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Vedtægtsændringer

§7.
Ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen og kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

Opløsning

§8.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Eventuel økonomi fordeles mellem medlemmerne.